“שירות מכירת בכורות” מטעם רבנות ירושלים ומדור בכורות רבנות חיפה .


image004 (1)

טופס הרשאה טופס הרשאה למכירת אוזן וקנה וושט של בהמות שטרם המליטו, כולל עגלות\כבשים\גדיות מגיל־0, אלו שאינן הרות, ואלו שבהריון מס’ 1 . נא להעביר את הטופס ממולא וחתום ל: עמנואל ” – שרות מכירת בכורות” ישמח ישראל \22 3 ביתר עילית 90500 MORE@NETO.NET.IL : מייל 02-5725384 :פקס 0527619726 : נייד המשק המוכר כתובת מספר משק שם המנהל טלפון נייד תאריך חתימה ברשותי : נו\ רפת לחלב בקר לבשר צאן עיזים פיטום\יבוא \אני ו הח מ” ______________ הבעל\ים או האחראי| ים או המורשים מטעם משק _______ בישוב \בקיבוץ________________ נותנים בזה כח והרשאה לרב ‘ר אליהו שלזינגר, לרב יואל אנגל דנ ,ר רל ‘ מרדכי עמנואל . ז.ת[ 055052690] ולבאי כוחו, ואפילו לאחד מהם, למכור אוזן וקנה וושט של הבהמות הגסות והדקות ממין נקבה שטרם המליטו השייכים [או נמצאים באחריות] של המשק “הנ –ל למי שירצו ואפילו לשאינו יהודי, לפי המחיר שיקבע ע”י הרב הנ .ל” בשעת ביצוע המכירה בשליחותנו רשאי\רשאים הנ”ל להשכיר עד לסוף היום את המקומות שעומדות בהם הבהמות הנזכרות, וכן ד’ אמות בכניסה לדירתנו הפרטית פנימה, וכן ד’ אמות בכניסה לבנין המזכירות האגודה השיתופית וכן את משרד הרפת והדיר, והכ ל לפי המחיר שיקבע ע”י הנ .ל” \אני אנו מחייבים את עצמנו לקיים את כל תנאי הקניינים והמכירות והשכירות שיעשו בשליחותי “ע נו\ י הנ ל” . הכסף שיתקבל ע”י השליח הנ”ל שייך למוכר\ים. באם תוך חודש ממועד ביצוע המכירה לא יתבע הכסף – רשאי השליח לעשות בכסף כטוב בעיניו . והנני\ו נותן\נותנים בזה ייפוי כח בלתי מוגבל, ולא אוכל\נוכל לטעון אחר כך לתיקוני שדרתיך ולא לעוותי [לתקן שלחתיך ולא לקלקל] ויהיה פי הנ”ל כפי , נו\ ועשיית הנ”ל כעשייתי , נו\ ויד הנ”ל כיד , נו\ ויתקיימו כל הדברים הנ”ל והשכירות והמכירות שיעשו בשליחותי\נו ע”י הנ .ל” כן הותנה בינ , נוי שיכולים להקנות אוזן אחת ואת הקנה והוושט של הבהמות הנ”ל ולהשכיר המקומות בכל הקניינים, בין קניין כסף ו\או סודר ושאר קניינים, גם קניין חצר וקניין אגב קרקע, או ע”י שכירות המקומות הנ .ל” ותוקף שטר זה כתוקף כל השטרות הנעשים ע”י תיקון חז”ל ולא כטופסי דשטרי. והנני\נו מצהיר\ ים שהשליח הנ”ל רשאי בכל עת לבוא ולערוך פירוט של הבהמות שאותן הרשתי\הרשנו בשטר זה . ובאתי\ובאנו בזה על החתום ביום___________________________________ . החותם\המנהל\המורשים מס .ז.ת. חתימה תפקיד 1. 2. 3. חותמת הקיבוץ או הרפת או העוסק המורשה