צוות לבחינת רמת התחרותיות והמחירים בתחום מוצרי המזון והצריכה – דו”ח התקדמות


TN_auctio14

מוגש בזאת דין וחשבון על התקדמות הצוות הבין משרדי לבחינת רמת התחרותיות והמחירים בתחום מוצרי המזון והצריכה. הצוות מונה ביום 27 ביוני 2011 על ידי שר התעשייה, המסחר והתעסוקה ושר האוצר על מנת ללמוד את מאפייני שווקי המזון ומוצרי הצריכה, לאתר כשלי שוק, ככל שישנם, ולגבש המלצות לצורך שיפור רווחת הצרכן, בין היתר, על ידי הגברת התחרותיות. הצוות הונחה להגיש דו”ח על התקדמות עבודתו בתוך שמונה שבועות ולהשלים את עבודתו ולהגיש המלצות בתוך ארבעה חודשים. תפקידי הצוות, כפי שהוגדרו בכתב המינוי: א. לבחון את השווקים השונים בתחום המזון, ובמסגרת זו את מקטעי הייצור, חסמי היבוא, ההפצה והשיווק לצרכן, לרבות באמצעות רשתות המזון. ניתוח זה ייעשה על בסיס נתוני המשק הישראלי והמגמות בו, תוך התייחסות להשוואה לשווקים דומים במדינות אחרות; ב. לאתר כשלי שוק המונעים הגברת תחרות וירידת מחירים בשווקי המוצרים, לרבות חסמים להגברת היבוא בתחום. במסגרת זו הצוות מתבקש להתייחס לרמת הריכוזיות בענפים השונים ולחסמי הכניסה למתחרים; ג. לדון באופן פרטני בתחום משק החלב ומוצריו ולפרט את שרשרת הערך במוצרי החלב. לעניין משק החלב יגבש הצוות, באמצעות צוות משנה, המלצות להגברת התחרות בתחום לצורך הנחת תשתית להפחתת המחיר הסופי לצרכן, בטווח הקצר ובטווח הארוך; ד. להמליץ, ככל שיידרש, על הפעולות הנדרשות להגברת התחרות לשם רווחת הצרכנים בשווקי החלב בפרט והמזון בכלל, לרבות שינויי החקיקה הנדרשים; ה. הצוות רשאי להרחיב את בדיקתו לשווקים נוספים אשר קשורים לשוק המזון ויכול שבחינתם נדרשת לצורך גיבוש המלצותיו. הרכב הצוות: א. מר שרון קדמי, המנהל הכללי, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה – יו”ר הצוות; ב. מר ערן פולק, המשנה לממונה על התקציבים, משרד האוצר – מ”מ יו”ר הצוות; ג. מר יוסי ישי, המנהל הכללי, משרד החקלאות; ד. ד”ר שלומי פריזט, הכלכלן הראשי, הרשות להגבלים עסקיים; ה. מר ערן יעקב, סגן המנהל הכללי – כלכלה, רשות המסים; ו. מר רן קויתי, מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה; ז. גב’ גלית בן-נאים, מינהל הכנסות המדינה; ח. מר אלי גורדון, מנהל שירות המזון, משרד הבריאות; ט. גב’ רינת בכר, מנהלת מחלקת תמרוקים, אגף הרוקחות, משרד הבריאות. את עבודת הצוות מרכזים מר גילי מאי ממשרד התמ”ת ומר אורן משה ממשרד האוצר. 2 צוותי משנה: לעניין משק החלב ומוצריו, פעל הצוות באמצעות צוות משנה. הרכב צוות המשנה לעניין משק החלב ומוצריו: א. מר שרון קדמי, המנהל הכללי, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה – יו”ר הצוות; ב. מר שאול מרידור, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר; ג. גב’ תניב רופא, מ”מ מנהל רשות התכנון, משרד החקלאות; ד. מר אורן משה, רכז תחום תעשייה ומסחר באגף תקציבים, משרד האוצר; ה. ד”ר שלומי פריזט, הכלכלן הראשי, הרשות להגבלים עסקיים. צוות המשנה הגיש המלצותיו לשרים בהסתייגות משרד החקלאות. כמו כן, הוקם צוות לענייני מיסוי, שהרכבו: א. מר ערן יעקב, סגן המנהל הכללי – כלכלה, רשות המסים – יו”ר הצוות; ב. מר בועז הירש, מנהל מינהל סחר חוץ, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה; ג. גב’ גלית בן-נאים, מינהל הכנסות המדינה, משרד האוצר; ד. גב’ שירה גרינברג רכזת תחום חקלאות באגף תקציבים, משרד האוצר, או מר אורן משה, רכז תחום תעשייה ומסחר באגף תקציבים, משרד האוצר, לפי העניין. עבודת הצוות: הצוות הוסמך על ידי השרים להסתייע בגורמים נוספים לצורך השלמת עבודתו, לרבות באמצעות התקשרות עם גורמי מקצוע חיצוניים ככל שיידרש. עם הקמת הצוות )מועד התכנסותו הראשונה, ביום 6 ביולי 2011( פורסם דבר הקמתו בתקשורת וכן פורסמה בעיתונות פנייה לקבלת התייחסויות מהציבור. כמענה לפנייה זו הועברו לוועדה 45 1 התייחסויות מגורמים שונים . הצוות קיים 14 דיונים ובכללם שלושה ימים מרוכזים, אליהם זומנו נציגי הגורמים השונים בשווקים הרלוונטיים לבחינה )יצרנים מקומיים, יבואנים, רשתות קמעונאיות וארגונים יציגים(, שהציגו את עמדותיהם בתחום ואת טענותיהם והצעותיהם לשיפור.