סככת מפצמות( טפחות)


במפטמה מסוג זה מרבית שטח המחיה לעגל מקורה. יתרון סוג מבנה זה שיש בו בור המאפשר קליטת הפרש בצורה רציפה ומונע את הצורך להשתמש ברפד. הסככה תיבנה בד”כ במפתח אחד של 3- 2  מ’. שטח הרביצה המינימלי לעגל  יהיה 2.5 מ”ר.  כוון ההצבה של המבנה יהיה כך שיובטח אוורור נאות בכל שטחי המבנה במרבית שעות היממה או לחילופין שמשב הרוח בשעות הקריטיות יהיה בציר האורך של המבנה.

יש לשקול אוורור מאולץ באותם מקומות ובאותן תקופות שבהם התנאים החיצוניים אינם נותנים תשובה מספקת. חצר פתוחה תיבנה לאורך הסככה בכדי לאפשר לעגלים להקרין מחום גופן בשעות קרירות של היממה (בד”כ בלילה).  בימים גשומים יימנע מעבר העגלים לחצר זו.

הערה: בניית חצר פתוחה מחייבת איטום הקרקע בבטון, בניית מעקה בטון מסביב והפניית תשטיפים למערכת טיפול בשפכים.

גובה הסככה בשוליה התחתונים יהיה לפחות 3.5 מ’. בשיא גובהה יותקן גמלון הפונה לכוון הרוח בכדי לשפר את אוורור המבנה.

מפרט:

שטח מחיה כללי –  2.5 מ”ר/עגל.

אזור רביצה מינימלי לעגל – 2.5  מ”ר. על אף האמור הוא ייקבע בהתאם לתנאים המקומיים.

לסקיצה ושירטוטים