הנחיות כלליות לתכנון מבנים לפיטום בקר


מיפויauctio11

לקראת התכנון של חצר המשק ושל המבנים בכל ענף יש להכין מפה מצבית, בקנה מידה 1:500 לפחות, אשר תכלול את הנתונים הבאים:

א.             תכנית השטח והסביבה, כולל מבנים, כבישים ודרכי גישה, צינורות (הספקת מים), הספקת חשמל וכו’ ומוצא הניקוז הקרוב.

ב.              מפה טופוגרפית של החלקה וסביבבותיה, או נקודות גובה וכיווני שיפוע של החצר וסביבתה, וכן נקודות גובה עד מוצא הניקוז הקרוב ובתוכו.

 

תכנון התשתית

א.             דרכי גישה ומעברי מים מוצעים.

ב.              עבודות תשתית הכוללות: רום תחתית המבנה ביחס לסביבה, שיפועים, עבודות הניקוז הדרושות, מוצא המים מן החצר אל המערכת לקליטת שפכים והשתלבותם בתוכנית הסביבתית והאזורית.

ג.               כאשר השיפוע פונה אל איזור המגורים, איזור תעשייה או מבנים אחרים, יש להגן עליו בפני זרימות מים מהאיזור המשקי.

 

בניית מבנים במשק משפחתי

חלקת המגורים – (רצוי שתהיה נפרדת מחצר המשק). גודלה – 1.5 דונם לפחות, והיא תכלול בית ומקום לבית מגורים נוסף, מחסן, גינה, וכו’. מומלץ להשאיר מרחק של 20 מ’ לפחות מהקצה האחורי של בית המגורים עד לתחילת הבנייה של מבני המשק.

גודל חצר המשק– יש לבחון האם השטח הנותר של חלקה א’, לאחר הקצאת השטח למגורים כמוזכר לעיל, יאפשר הקמת מבנים אשר יענו על ההמלצות בחוברת זו.

במידה שנבנה כביש פנימי אחורי יש לתכנן את הקמת המבנים סמוך לכביש זה ורחוק מאזור המגורים.

דרכי כניסה לחצר

א.                       יש להעדיף דרך משותפת לשני משקים, במיוחד כאשר קיימת הגבלה ברוחב החצר והתנאים מחייבים בניית תשתית יקרה ומעברי מים יקרים.

ב.                     כאשר הכביש הפנימי הוא קדמי- רוחב דרך הכניסה לחצר עד מקום ופריקה והטעינה יהיה מותאם למשאיות ולרכב כבד.

ג.                       כאשר הכביש אחורי- יותאמו הדרכים והעיקולים בתוך החצר למעבר כלי הרכב המתוכננים.

כווני הבנייה לכל המשקים

הבנייה תיעשה לאורך ציר החצר, פרט למקרים יוצאי דופן, כגון: מגבלות טופוגרפיות ודרישות מקצועיות של הענפים.

מספר הענפים בחצר

מומלץ להקים רק ענף בעלי-חיים אחד בחצר המשק. משקים שיש בהם שני ענפים או יותר, ישתדלו לתכנן מעבר למשק חד-ענפי.

מומלץ להימנע מבניית לולי רפד, במיוחד הודיים, בסמיכות לאזור המגורים וליעד לשלוחות עופות אלו אזורים נפרדים בחלקות ב’.

בעת הקמת ענף חדש במשק יש להביא מספר גורמים:

א.                         גודל השטח המוקצה תוך לקיחה בחשבון של הרחבת הענף בעתיד;

ב.                        הצבת הענף במרחקים מומלצים מגבולות שכנים; במגזר השיתופי- גם בהתחשב בתוכנית       התרחבות מבני המשק;

ג.                     מצב טופוגרפי של הקרקע;

ד.                   גורמי אוורור;

ה.                   גורמי איכות סביבה, תברואה והשפעות של ענפים אחרים.