בס ד יום ו”ט ‘ה שבט תשע א


למנהלי\בעלי הרפתות , ולמגדלי הבקר והצאן שלום רב , הנידון ” : שרות מכירת בכורות .” החל משנת תשס” – ה 2005 הננו נותנים “שרות מכירת בכורות” למגדלי הבקר והצאן בארץ. המגדלים מלאו את שטרות ההרשאה של הרה \ר” רבנות תנובה, ואנחנו היינו אחראים בתור “הממונה על ביצוע המכירה” כמפורט בשטר, למכור את הקנה והוושט של הבהמות שטרם המליטו – לגוי. משנת 2005 בצענו את המכירה פעמים רבות במשך השנה, בהתאם לקבלת ההרשאות מהמגדלים . במכירה השנה ישנן שני חידושים מרכזיים: א א. נו עובדים במסגרת מחלקת הכשרות ברבנות ירושלים ומדור בכורות ברבנות חיפה . ב. במכירה של השנה , בנוסף למכירת קנה וושט של כל בהמה שטרם המליטה [ מגיל ]0 , אנו מוכרים גם אוזן אחת של הבהמה לגוי . הוראות והנחיות למגדלים: על בעל המשק, מנהל הרפת\הדיר ועל מורשי־החתימה לחתום על דף ההרשאה, ולמלא את הפרטים הנחוצים: בראש הדף יש למלא את הפרטים המלאים, ולסמן עגול על סוג הגידול . בתוך ההרשאה למלא את שם המגדל מקומו, ותאריך החתימה. ובתחתית ההרשאה לחתום [כולל שאר הפרטים שבטבלה] ולהוסיף חותמת [אם ישנה כזו]. המכירה מתוכננת להתבצע באופן מיידי [ בהתאם לקצב קבלת ההרשאות ,] ואיננו ממתינים לשעת הלחץ של ערב פסח . אנו ממליצים: א. לפני מילוי טופס ההרשאה , לצלם אותו ולתייק אותו, כדי שיה יה בידכם טופס זמין . ב. למלא ולחתום באופן מידי על שטר ההרשאה, לצלם אותו ולשמור העתק ריק במשרד . . ג לשלוח את ההרשאה מלאה וחתומה בדואר ישראל לפי הכתובת : עמנואל ” – שירות מכירת בכורות” ישמח ישראל \22 3 ביתר עילית. מיקוד 90500 ד. אפשר לסרוק את ההרשאה ולהעביר בדואר אלקטרוני לפי הכתובת : MORE@NETO.NET.IL נשמח לעמוד לשירותכם במתן תשובה על כל שאלה וספק שיתעוררו . בברכה ובתודה על שיתוף הפעולה , מרדכי עמנואל בשם צוות “שירות מכירת בכורות”.