פרוטוקול מפטמה – שיווק


  1. auctio1ההוראהלהגדיר את תהליך שיווק הבקר לבית המטבחיים.

 

  1. הגדרות

2.1.                   שחיטה רגילה –  הבהמה מגיעה לבית המטבחיים בחיים. עומדת לתצפית 24 שעות לפני השחיטה ווטרינר מאשר שחיטתה של בהמה בריאה.

2.2.                   שחיטה דחופה – הוצאה של בע”ח לשחיטה דחופה עקב מחלה או בעיה אחרת. השחיטה מתבצעת בבית המטבחיים. אין צורך להעמידה בחצר לתצפית.

2.3.                   שחיטת דחק – שחיטה המתבצעת בשדה המשק כאשר הבהמה גוססת. שחיטה זו עשויה להתבצע אף על ידי המגדל, בהתייעצות ובאישור ווטרינר.

2.4.                   משקל ברוטו – משקל העגל ביום השיווק במשק המוצא.

2.5.                   משקל נטו – משקל ברוטו פחות 5% .

2.6.                   עגל מוכן לשיווק – עגל מלא עם השקעת שומן מעטה, חלק אחורי עגלגל ומתוח, צלעות מכוסות ואינן נראות בעין, שקע הזנב מלא אולם אינו תפוח. חלק קדמי וצוואר מכוסים רקמת בשר, עמוד שדרה אינו   בולט לעין.

Are you looking for a way to make money to buy cattle at the Ambal market and still have fun? Go to http://pocketcasino.ca where you stand the chance to win cash prizes.
 

  1. תוכן ההוראה

 

     3.1.               קריטריונים לשיווק:

             3.1.1.              שיווק יתבצע בדרך כלל כאשר ה”עגל מוכן” – (ע”פ הגדרה  הנ”ל). בטווח מוכנות העגל יש להתחשב בשיקול הכלכלי. שיווק בשלב זה מבטיח את שיעור התפוקה ואיכות הבשר המיטביים.

             3.1.2.לגזעים השונים מוכנות העגל לשיווק –במשקלים שונים. כללית, לגזעי בשר מעורבים –  הרפורד, אנגוס – טווח מוכנות במשקל 420-500 ק”ג  .לשרולה, סימנטל, לימוזן, ברהמה – טווח המוכנות הנו:  550-650 ק”ג. לפריזי 550-600. תפוקת טבחה נעה בין 52% לעגלים שאינם מוכנים ל 64% לעגלים מוכנים –שיקול עם  ערך כלכלי מהותי. בתוך טווח המוכנות ניתן לשווק על בסיס שיקול כלכלי ו/או איכות בשר ושיעור שומן רצוי.

             3.1.3. שיווק שלא בהתחשב במוכנות העגל  –ייעשה כאשר התפתחות העגל אינה בהתאם לקצב גדילה הרצוי, כאשר העגל חולה ו/או כאשר יש אפשרות לתמורה חריגה בזמן נתון.

             3.1.4.יש להשתמש בטבלאות הגדילה (ר’ נספחים 1-2) ובתחשיב לכדאיות השיווק הניתן להורדה באתר

http://ambal.pro.co.il/ambal/protocol/protocol_main.htm

 

 

3.2.            שיווק:

             3.2.1.יש לסמן עגלים לשיווק מראש.

             3.2.2.למניעת פגיעה בעגלים ובאיכות הבשר, יש לבצע את הפעולות הבאות:
*  ריכוז עגלים בחצר השקילה סמוך למועד השקילה.
*  הובלת העגלים לשקילה –במתינות ובשקט, כאשר שביל ההולכה פנוי ממפגעים.
*  שקילה והעמסה –במתינות. הפרש גבהים בין משטח העמסה למשאית –מינימאלי אפשרי.

             3.2.3.ביום השיווק יש לשקול את העגל, ולחשב משקל נטו.

             3.2.4.בשחיטה רגילה, הווטרינר ימלא טופס דיווח על שחיטה (המגדל יכול לקחת את הטפסים מהלשכה הוטרינרית המחוזית). הטופס המקורי ניתן למגדל, שמוסר לסוחר הבקר. (שני העתקים נשלחים ע”י הרופא ללשכה הוטרינרית.)

             3.2.5.על שחיטת דחק ושחיטה דחופה יש להתייעץ עם ווטרינר.

             3.2.6.בשחיטה דחופה ממלא הווטרינר טופס, אשר שני עותקים ממנו ניתנים למגדל המביא את הבהמה לבית המטבחיים.

             3.2.7.בשחיטת דחק, מובילים את הבהמה, לאחר השחיטה, עם תעודת רישום הבקר ואישור וטרינרי לבית המטבחיים.

3.3.            בקרת נתוני שיווק:

             3.3.1.המגדל יבקש את נתוני השחיטה מבית המטבחיים (סוחר) שישמשו להפקת לקחים על תהליך הגידול. יש לבקש את הנתונים הבאים:
*  משקל הטבחה
*  רמת הכשרות
*  איכות הטבחה [סיווג]
*  הערות שונות הקשורות לאיכות הבשר – צבע, מורסות ופגיעות שונות.

             3.3.2.את הנתונים יש לרשום בכרטיס נפרד. (ראה נספח 3 לדוגמת רישום נתוני טבחה.)

             3.3.3.אם מתקבלים נתונים חריגים מבית המטבחיים, יש לזהות את הגורמים לחריגות:
*   % טבחה נמוך – שיווק שלא במועד, פיטום לא תקין מחמת מנת מזון לא מתאימה.
*   רמת כשרות נמוכה- בדוק תחלואה במחלות נשימה במהלך הפיטום.
*   מורסות – מנת מזון לא מאוזנת בשלב במהלך הפיטום.
*  צבע (“בשר שחור”) – מזון ו/או מזונות ששולבו בפיטום, “עקה” שעבר העגל במהלך פיטום ו/או שיווק.

 

 

  1. אחריות ביצוע

              4.1.          המגדל

              4.2.          צוות עובדי המפטמה

  1. מסמכים ישימים

 

            5.1.                        חוק השירותים הווטרינריים, תקנות בעלי חיים, רישום סימון והובלה של בקר, הסדרת תנועת בע”ח בישראל.

 

  1. נספחים

6.1.                        נספח 1 – טבלה נורמטיבית לגדילה וצריכת מזון של עגלים שחור לבן ישראלים מרפת החלב

6.2.                        נספח 2  – עקומת גדילה, צריכת מזון ודרישות תזונתיות לאנרגיה וחלבון של העגל המעורב הישראלי.

6.3.                        נספח 3 – טופס רישום נתוני טיבחה

 

 

 

כותבי ההוראה תפקיד
  ד”ר מאורי רוזן ממ”ר פיטום
  איציק שפרן מועצת החלב
  יוסי הררי מדריך גידול
  עמוס הלחמי מפטם

 

 

נספח 1  – טבלה נורמטיבית לגדילה וצריכת מזון של עגלים פריזים ישראלים

 

גיל

חודשים

 

משקל

 ק”ג

 

תוספת

יומית

ק”ג

אכילה יומית

% מהמשקל

אכילה יומית

ק”ג

ניצולת מזון

ק”ג/ק”ג

 

0 40        
1 57 0.559 2.41% 1.4 2.5
2 86 0.951 2.65% 2.3 2.4
3 121 1.140 3.88% 4.7 4.1
4 159 1.250 3.54% 5.6 4.5
5 199 1.313 3.07% 6.1 4.6
6 240 1.345 2.76% 6.6 4.9
7 281 1.354 2.61% 7.3 5.4
8 322 1.347 2.51% 8.1 6.0
9 363 1.329 2.36% 8.6 6.5
10 403 1.302 2.29% 9.2 7.1
11 441 1.268 2.24% 9.9 7.8
12 479 1.230 2.21% 10.6 8.6
13 515 1.189 2.18% 11.2 9.4
14 550 1.145 2.10% 11.5 10.0
ממוצע   1.194 2.63% 7.4 6.0

 

הטבלה מבוססת על צריכת בליל פיטום בריכוזיות של 2.8 מגק”ל\ק”ג ח”י  (מטבולית)  .

בתצפיות שנערכו בעבר נימצא כי במנות הבנויות על תערובת וקש גבוהה צריכת החומר היבש ב כ 9% מזו של הבליל (לכן גם תוספות המשקל גבוהות יותר).

בכל הנתונים הנ”ל –טווח שונות של עד 10% += יהיו בגדר הנורמה.

 

נספח 2   – עקומת גדילה, צריכת מזון ודרישות תזונתיות לאנרגיה וחלבון של העגל המעורב הישראלי.

 

 (ריכוזיות אנרגטית 2.75 מגק”ל/ק”ג)
גודל שלד גיל

חודשים

משקל תוספת

יומית

צריכת מזון

ק”ג חומר

צריכת אנרגיה דרישות חלבון
ק”ג ק”ג יבש ליום מגק”ל ליום אחוז
בינוני 7 200 1.5 5.6 15.4 13.5
  8 246 1.5 6.6 18.1 13.5
  9 292 1.4 7.5 20.6 13.5
  10 334 1.3 8.3 22.8 13.5
  11 374 1.2 9.0 24.8 13.5
  12 410 1.2 9.4 25.8 12.5
  13 447 1.2 10.5 28.9 12.5
  14 484 1.1 11.3 31.1 12.5
  15 517 1.1 11.9 32.7 12.5
             
גדול 7 230 1.6 (1.4) 6.3 17.3 13.5
  8 279 1.6 (1.5) 7.3 19.9 13.5
  9 328 1.5 (1.6) 8.2 22.5 13.5
  10 373 1.4 (1.6) 9.1 25.0 13.5
  11 416 1.3 (1.45) 9.9 27.2 13.5
  12 456 1.3 (1.4) 10.7 29.4 13.5
  13 495 1.2 (1.35) 11.4 31.5 12.5
  14 532 1.2 (1.3) 12.2 33.4 12.5
  15 569 1.1 (1.25) 12.9 35.4 12.5

* חלבון כללי, אנרגיה מטבולית לפיטום.

כל שינוי של 0.025  מגק”ל בריכוזיות המנה (2.75) לכל כיוון עשוי לשנות התוספת היומית בכ-  60 גרם.

 

סככת לכיש (סככה כוללת)


במפטמה מסוג זה מרבית שטח המחיה לעגל מקורה (איור מס’ 2).  יתרון סוג מבנה זה שיש רצףuntitled1 מקורה  בין אזור האביסה לבין אזור הרביצה הפותר את בעיות הזבל בתקופת הגשמים ומאפשר בניית מפטמה במשק משפחתי בו מדרון החלקה נוטה לכוון בית המגורים ללא חשש של נגירת מים וזבל לעבר אזור המגורים. כמו כן, תכיפות הריפוד והוצאתו קטנה לאין שיעור לעומת מפטמה הקוראל. הסככה תיבנה בד”כ במפתח אחד של 7- 10  מ’. שטח הרביצה המינימלי לעגל יהיה 5 מ”ר. על אף האמור, שטח הרביצה במשק ייקבע על פי תנאי טופוגרפיה ואקלים מקומיים. כוון ההצבה של המבנה יהיה כך שיובטח אוורור נאות בכל שטחי המבנה במרבית שעות היממה או לחילופין שמשב הרוח בשעות הקריטיות יהיה בציר האורך של המבנה.

יש לשקול אוורור מאולץ באותם מקומות ובאותן תקופות שבהם התנאים החיצוניים אינם נותנים תשובה מספקת. חצר פתוחה תיבנה לאורך הסככה בכדי לאפשר לעגלים להקרין מחום גופן בשעות קרירות של היממה (בד”כ בלילה).  בימים גשומים יימנע מעבר העגלים לחצר זו.

הערה: בניית חצר פתוחה מחייבת איטום הקרקע בבטון, בניית מעקה בטון מסביב והפניית תשטיפים למערכת טיפול בשפכים.

גובה הסככה בשוליה התחתונים יהיה לפחות 4.5 מ’. בשיא גובהה יותקן גמלון הפונה לכוון הרוח בכדי לשפר את אוורור המבנה.

מדרך העגלים לאורך פס האביסה ירוצף בבטון המעובד לגמר מסורגל או גס או ע”י חריצים. חגורת בטון בגובה של 25 ס”מ מפני הבטון תחצוץ בין המדרך לאזור הרביצה.

ניקוי מכני של מדרך העגלים יבוצע באמצעות טרקטור או  גורף מכני (דוגמת כפר-גלעדי) או שטיפה במים ממוחזרים מידי יום.

מפרט:

שטח מחיה כללי –  10 מ”ר/עגל.

אזור רביצה מינימלי לעגל – 5  מ”ר. על אף האמור הוא ייקבע בהתאם לתנאים המקומיים.

רוחב מינימלי של המדרך לאורך האבוס – 3 מ’.

חצר פתוחה – ברוחב מינימלי של 5 מ’.  – הגג  4.5-10.5 מ’

לסקיצה ושירטוטים

מפקדים מתנדבים/ות משמר הגבול


בתחילת מאי 1122 התמניתי לתפקיד מפקד משמר הגבול.
כחודשיים לאחר מכן ב-11.2.1122, לאחר שבחנתי בשיתוף סגל הפיקוד
הבכיר, סוגיות רבות בתחומי עיסוקו של משמר הגבול, מיניתי צוותי עבודה
שנועדו לבחון נושאים מגוונים עימם מתמודד מג”ב לאורך שנים ארוכות.
בין נושאים אלה נידון בהרחבה חיזוק והתמקצעות מערך המתנדבים החילי.
בימים אלה אנו עדים ליישומה להלכה של עבודת מטה מורכבת ומרתקת
במסגרתה נבנו מחדש יחידות המתנדבים תחת שדרת מפקדים מתנדבים,
החל מדרג מפקדי מרחבים מתנדבים, עבור במפקדי יח’ כפריות, מחב”לים
וכדומה.

במסגרת הקמתה של יחידה מרכזית במטה החיל, אף היא כחלק מיישום
עבודתם של צוותי העבודה, החל לפעול דסק מתנדבים ייעודי, אשר יעסוק
בכתיבת סקירות כסיוע לעבודת מערך המתנדבים בתחום הכפרי.
הופעל בית ספר במסגרת מערך הישובים, המתמחה במקצוע ההתנדבות.
פעילותו מדגישה ביתר שאת את המקצועיות לה נדרש משמר הגבול, תוך
מתן תשומת לב וקשב מקצועי לתפקידם הייחודי של מתנדבי החייל.
אירוע החתימה על אמנת המפקדים החילית בחודש מאי האחרון, בו לקחו
חלק מתנדבי החיל, מסדיר את מחויבותה של שדרת המפקדים, אנשי קבע
ומתנדבים כאחד במסגרת המחויבות העמוקה בין משמר הגבול לציבור.
15/07/2012 ישראל משטרת
המוטיב המרכזי הנדרש לעמוד לנגד עיננו כל העת, היא חובתנו כמפקדים
לקביעת הנורמות והדפוסים הגבוהים ביותר לאורם ננהיג ונוביל את אנשינו.
היחס, הגישה והרצינות שנפגין הינם האמצעי המרכזי באמצעותו נניע תהליכי
עבודה לתועלת הציבור הרחב.
אין האמור בתהליכים פשוטים ודרך ארוכה עוד נכונה לנו. עם זאת, אני
משוכנע בהצלחת התהליכים ובהשפעתם ארוכת הטווח על האיכות,
המקצועיות והיציבות הארגונית של מג”ב ומשטרת ישראל.
יחד נבנה ונטפח את משמר הגבול כחייל חזק ויעיל למען איכות חיים ראויה
וביטחון אישי מיטבי לכל אזרחי המדינה.

דגמי מפטמה


After a memorable day at the Ambal cattle market, relax as you play your favorite casino games for money at http://casinorating.com.au/crown-casino/.

קוראל

מבנה זה בנוי מחצרות פתוחות ומסככת רביצה  (ראה איור מס’ 1).  החצר הפתוחה, בין סככת הרביצה לבין האבוס, מרוצפת ברצפת בטון רחבה שאינה מוצלת. כמו כן, אזור זה נתון לנגירת כמויות גדולות של מי-גשם העלולים לזהם את הסביבה.

שטח  הרביצה לעגל הוא קטן יחסית  והוא מקשה על ההתייבשות הטבעית של המרבץ; מצב זה מחייב אוורור מאולץ וכן תדירות גבוהה של ריפוד.

משום כך סוג זה של מבנה מומלץ מעתה ואילך רק לאזורים  שחונים.

הסככה תיבנה במפתח אחד ללא עמודים במרכז. רוחב הסככה ייקבע לפי תנאי השטח. הגובה המינימלי של גג סככת הרביצה יהיה 4.5 מ’ במקום הנמוך ביותר בכדי לאפשר אוורור טוב של המבנה ולהבטיח תנועה של ציוד מכאני בתוך המבנה.

המילוי בסככת הרביצה יכול להיות מעפר מקומי או כל סוג מילוי מתאים אחר שעלותו זולה. מומלץ להגביה את המרבץ לתצורה של גבעה לשם שיפור תנאי האוורור והגדלת השטח למרבץ.

אזור האבוס יקורה בגג לשם הקטנת עומס החום על העגלים. על הגג להיות גבוה כך שתנועת טרקטור ו/או עגלה מערבלת מתחתיו לא תסכן אותו.

בהתאם לצורך ניתן להגדיל את שטח ההצללה לעגל באמצעות פרישת רשתות צל מעל החצר הפתוחה שבין האבוס לסככת הרביצה.

מפרט:

שטח כולל לעגל  –      7-10 – מ”ר. הוא כולל:

  • אזור רביצה לעגל –   5 מ”ר.
  • חצרות פתוחות  2 – 5   מ”ר.

מידות אלו אינן כוללות אבוס ומעברים.

פני השטח של הבטון  יעובדו לגמר מסורגל  או גס או ע”י חריצים.

ציר בנייה רצוי –  מזרח-מערב. למרות האמור, ישקול המתכנן  את תנאי ההצבה בהתאם לתנאי השטח ולאור שיקולים אחרים.

מיקום האבוס –  לכוון צפון. אם סככה לשני צדדים- לכוון צפון/דרום.

****** לנוכח הרפורמה בענף הבקר יש לקחת בחשבון את דרישות המשרד לאיכות הסביבה:

  • קרוי מושלם באיזורי רפד עמוק – לכן אם הקרוי מושלם יש לבנות את הקרוי גבוה יותר 4.5 מ’ בנמוך – 9.5 מ’ בגבוה.
  • משטחי בטו ניתן לא לקרות אולם יש לסגור אותם בתקופת החורף ולנקות אותם לפני תקופת הקיץ.

לסקיצה ושירטוטים

מדיניות התמיכה בחקלאות ונתוני ה- OECD


קבלו את התפריט המומלץ לחתונה שמחה באמת: תזמורת טובה, מנת בקר משובחת, יין יוקרתי, וכמובן: הזמנות מיוחדות לחתונה שיעשו לכל האורחים חשק להגיע לאירוע שלכם…

שימור החקלאות היא מדיניות מובהקת של כל המדינות המפותחות, גם כאשר, לעיתים, הצידוק לכך אינו כלכלי בלבד.
לשם מימוש מדיניות זו נוקטות המדינות השונות מגוון צעדי הגנה ותמיכה בחקלאות המקומית, תחת הכללים שנקבעו בהסכמי הסחר החקלאי ועקרונות ה-WTO. בשל הרגישות הפוליטית של התחום החקלאי, והמעורבות הרבה של מעצמות הסחר במגזר החקלאי בארצן, נשאר תחום זה מחוץ למסגרת הסכמי ארגון הסחר )עד 1994(, ללא הגבלות ואיסורים על הגנות ותמיכה כמו אלו שהוטלו על המעורבות בתעשייה. מדד התמיכה במשקים החקלאיים של ארגון ה-OECD נקרא PSE, המחולק לשני סוגים עיקריים: 1. תמיכות עקיפות – הבאות לידי ביטוי בעיקר בשיעורי המכס וברגולציה ענפית )מכסות יצור בישראל בענף הביצים ובענף החלב בלבד(. 05 2. תמיכות ישירות – באות לידי ביטוי בתמיכות תקציביות כגון: השתתפות המדינה בביטוח חקלאי, מענקי השקעות, תמיכות במים, חוק הגליל וכד’. בלוח 7 הקף התמיכות לחקלאים )PSE( לפי חישוב ה-OECD. סך התמיכות העקיפות והישירות לחקלאים בישראל ירדו בשנים האחרונות והגיעו בשנת 2010 ל-2.6 מיליארד ₪, כ-%10 מסך הכנסות החקלאים

השפעת הזנת שחל (קריפ) על גדילת וולדות עד לגמילה ולאחריה


If you are looking for some money to spend at the Ambal cattle market, try playing casino games at http://superbcasinos.com.

image003

הזנת שחל בהגדרתה היא הזנה נוספת שמקבלים עגלים במתחמים סגורים (לפי גודל – רק עגלים עד גודל מסוים יכולים להיכנס אליהם) כדי לקבל תוספת לחלב אותו יונקים מהאם. הזנת שחל מתבצעת כאשל חלב האמהות לא מזין מספיק או לא נמצא בכמות מספיקה.
תפוקת החלב של פרות במרעה הניזונות ממרעית טבעית יורדת בסוף הקיץ בהתאם לירידה בערך התזונתי של המרעית.
עגלים יונקים עלולים להיפגע מירידה זו בתפוקת החלב ולא למצות את פוטנציאל הגדילה הגנטי שלהם. הזנת שחל מספקת פתרון לשיפור המצב התזונתי של אותם עגלים.
קיימים שני סוגים של הזנת שחל: מוגבלת ולא מוגבלת. הזנת שחל מוגבלת מגבילה את כמות המזון או את משך הזמן שבו ניתן המזון במשך העונה. מחקרים הוכיחו כי הזנת שחל בלתי מוגבלת אינה כלכלית.
מנגד, הזנת שחל מוגבלת הוכחה ככדאית בגלל הפיכה יעילה יותר של המזון לתוספת משקל גוף.
במחקר זה ביקשו החוקרים להעריך את מצבם של עגלים ילידי האביב, לפני ואחרי גמילה, שהואכלו בהזנת שחל מסוגים שונים, לעומת מצבם של עגלים שלא הוזנו בהזנת שחל.
בניסוי עצמו – 180 עגלים ופרות חולקו ל 3 קבוצות לפי גיל וסוג (אנגוס, הרפורד או בני כלאיים). בסוף הקיץ שלושת הקבוצות הושמו תחת טיפול תזונתי ל 60 יום לפי החלוקה הבאה:
קבוצת ביקורת – ללא הזנת שחל
16% חלבון בהזנה מבוססת אנרגיה
כמו 2 ובנוסף Bovatec*
שנה לאחר מכן התבצע אותו ניסוי אלא שאז ניתן המזון הבא:
1. קבוצת ביקורת ללא הזנת שחל
2. 16% חלבון בהזנה מבוססת אנרגיה
3. 36% חלבון בהזנה מבוססת אנרגיה
בסוף כל טיפול העגלים נשקלו והוחזרו ל 3 אזורי מרעה טבעיים ביחד עם אימותיהם ונעשה סבב בין הקבוצות השונות כך שכל קבוצה רעתה באותו שטח מרעה 20 יום.
ההאכלה הייתה באזורים מגודרים שאפשרו כניסה לעגלים בלבד ונעשתה באופן עצמאי ע”י העגלים. במזון היה על בסיס גלוטן תירס עם תוספת סויה כדי לקבל את אחוזי החלבון שנבדקו.
צריכת המזון נבדקה פעמיים בשבוע וצריכת המלח הוגבלה.
אחרי הגמילה העגלים נשקלו ונשלחו לפיטום במכון מחקר שם נשקלו תכופות ופוטמו במשך 53 ימים.

תוצאות הניסוי- באופן כללי עגלים שהוזנו בהזנת שחל העלו יותר במשקלם לפני הגמילה. לא היה הבדל משמעותי בין הקבוצות השונות שהוזנו בהזנת שחל בנוגע לעליה במשקל.
הקבוצות שצרכו מזון עשיר בחלבון, צרכו מעט פחות מזון, מה שמצביע על יעילות גבוהה יותר בניצול המזון.
בתקופה שלאחר הגמילה לא היה הבדל משמעותי בעליה במשקל בין קבוצות הזנת השחל השונות וכל העגלים בקבוצות אלו עלו מהר יותר במשקל בתקופת בפיטום מעגלים בקבוצות הביקורת.
העגלים שהוזנו בהזנת שחל אכלו יותר וניצלו את המזון טוב יותר.
החוקרים מאמינים כי לעגלים שהוזנו בהזנת שחל היה יתרון כי הכרס שלהם (אוכלוסיות החיידקים שבה) כבר התמודדה עם מזון מוצק לפני הגמילה ולכן התפתחה טוב יותר מאשר אצל העגלים בקבוצת הביקורת.
מתוצאות המחקר ברור כי הזנת שחל מוגבלת כדאית מבחינה כלכלית. השאלה האם להשתמש במזון עתיר אנרגיה או עתיר חלבון תלויה במחירי המזון השונים בשוק בתקופה מסוימת.
בעיות נוספות הקשורות בהזנת שחל – שליטה על רמות המלח ועל צריכת המזון כדי ליצור אחידות בהזנת העגלים.

המקור

“שירות מכירת בכורות” מטעם רבנות ירושלים ומדור בכורות רבנות חיפה .


image004 (1)

טופס הרשאה טופס הרשאה למכירת אוזן וקנה וושט של בהמות שטרם המליטו, כולל עגלות\כבשים\גדיות מגיל־0, אלו שאינן הרות, ואלו שבהריון מס’ 1 . נא להעביר את הטופס ממולא וחתום ל: עמנואל ” – שרות מכירת בכורות” ישמח ישראל \22 3 ביתר עילית 90500 MORE@NETO.NET.IL : מייל 02-5725384 :פקס 0527619726 : נייד המשק המוכר כתובת מספר משק שם המנהל טלפון נייד תאריך חתימה ברשותי : נו\ רפת לחלב בקר לבשר צאן עיזים פיטום\יבוא \אני ו הח מ” ______________ הבעל\ים או האחראי| ים או המורשים מטעם משק _______ בישוב \בקיבוץ________________ נותנים בזה כח והרשאה לרב ‘ר אליהו שלזינגר, לרב יואל אנגל דנ ,ר רל ‘ מרדכי עמנואל . ז.ת[ 055052690] ולבאי כוחו, ואפילו לאחד מהם, למכור אוזן וקנה וושט של הבהמות הגסות והדקות ממין נקבה שטרם המליטו השייכים [או נמצאים באחריות] של המשק “הנ –ל למי שירצו ואפילו לשאינו יהודי, לפי המחיר שיקבע ע”י הרב הנ .ל” בשעת ביצוע המכירה בשליחותנו רשאי\רשאים הנ”ל להשכיר עד לסוף היום את המקומות שעומדות בהם הבהמות הנזכרות, וכן ד’ אמות בכניסה לדירתנו הפרטית פנימה, וכן ד’ אמות בכניסה לבנין המזכירות האגודה השיתופית וכן את משרד הרפת והדיר, והכ ל לפי המחיר שיקבע ע”י הנ .ל” \אני אנו מחייבים את עצמנו לקיים את כל תנאי הקניינים והמכירות והשכירות שיעשו בשליחותי “ע נו\ י הנ ל” . הכסף שיתקבל ע”י השליח הנ”ל שייך למוכר\ים. באם תוך חודש ממועד ביצוע המכירה לא יתבע הכסף – רשאי השליח לעשות בכסף כטוב בעיניו . והנני\ו נותן\נותנים בזה ייפוי כח בלתי מוגבל, ולא אוכל\נוכל לטעון אחר כך לתיקוני שדרתיך ולא לעוותי [לתקן שלחתיך ולא לקלקל] ויהיה פי הנ”ל כפי , נו\ ועשיית הנ”ל כעשייתי , נו\ ויד הנ”ל כיד , נו\ ויתקיימו כל הדברים הנ”ל והשכירות והמכירות שיעשו בשליחותי\נו ע”י הנ .ל” כן הותנה בינ , נוי שיכולים להקנות אוזן אחת ואת הקנה והוושט של הבהמות הנ”ל ולהשכיר המקומות בכל הקניינים, בין קניין כסף ו\או סודר ושאר קניינים, גם קניין חצר וקניין אגב קרקע, או ע”י שכירות המקומות הנ .ל” ותוקף שטר זה כתוקף כל השטרות הנעשים ע”י תיקון חז”ל ולא כטופסי דשטרי. והנני\נו מצהיר\ ים שהשליח הנ”ל רשאי בכל עת לבוא ולערוך פירוט של הבהמות שאותן הרשתי\הרשנו בשטר זה . ובאתי\ובאנו בזה על החתום ביום___________________________________ . החותם\המנהל\המורשים מס .ז.ת. חתימה תפקיד 1. 2. 3. חותמת הקיבוץ או הרפת או העוסק המורשה

תגובת המערכת החיסונית לחיסונים ויראליים הניתנים לעגלים בעת גמילה


מחלות בדרכי הנשימה בעגלים נקשרו בעבר לעקה המתרחשת בעת גמילת העגלים. המחלות מופיעות בדרך כלל בתקופה שבאה לאחר הגמילה כאשר העגלים הנגמלים עוברים תקופה של עקה בעקבות דעיכה של נוגדנים אימהיים. דבר זה תורם לעלייה ברגישות העגלים למחלות זיהומיות ובירידה ביעילות המערכת החיסונית שלהם. על מנת להוריד את העקה העתידית בגמילה , נוסתה שיטת גמילה חדשה שנקראת “גמילת מרעה” , בגמילה זו מפנים את האמהות ומותירים את העגלים בשטח הרעיה.
לא משנה אם אתם מנהלים, בעלי עסקים, דיילים או מגדלי בקר. העיקר שתתנו תמיד את המיטב מבחינתכם. pretty paper נותנת לכם את הטוב ביותר בתחום הזמנות החתונה. אל תתפשרו על פחות!
תצפיות הראו שעגלים שנגמלו בשיטה זו , הסתגלו לתקופת הגמילה טוב יותר מאשר עגלים אשר נגמלו בשיטה הרגילה. שיטה זו צמצמה את העקה שנגרמת למערכת החיסון של העגלים , ומותירה אותם מוכנים טוב יותר להתמודד עם זיהומים. ידוע, שעקה משפיעה על מערכת החיסון ומדכאת תגובות חיסוניות, ולכן מנסים כמה שיותר להימנע ממנה או לפחות להוריד את השפעתה.
החיסון הינו גורם ממשקי יעיל מאוד בהורדת תדירות מחלות דרכי הנשימה , אך בחירת החיסון עצמו והדרך בו הוא יינתן חשובים מאוד להבטחת השפעתו ויעילותו על תהליך התחסנות בעל החיים. חיסון הניתן לתוך השריר מומלץ בדרך כלל ע”י יצרני חיסונים אלו , אולם חיסון תת-עורי עשוי להיות לפעמים עדיף. לכן , מטרת תצפית זאת הייתה לבדוק את השפעת ממשק הגמילה ואת דרך החיסון על תגובת המערכת החיסונית של העגלים.

סככת מפצמות( טפחות)


במפטמה מסוג זה מרבית שטח המחיה לעגל מקורה. יתרון סוג מבנה זה שיש בו בור המאפשר קליטת הפרש בצורה רציפה ומונע את הצורך להשתמש ברפד. הסככה תיבנה בד”כ במפתח אחד של 3- 2  מ’. שטח הרביצה המינימלי לעגל  יהיה 2.5 מ”ר.  כוון ההצבה של המבנה יהיה כך שיובטח אוורור נאות בכל שטחי המבנה במרבית שעות היממה או לחילופין שמשב הרוח בשעות הקריטיות יהיה בציר האורך של המבנה.

יש לשקול אוורור מאולץ באותם מקומות ובאותן תקופות שבהם התנאים החיצוניים אינם נותנים תשובה מספקת. חצר פתוחה תיבנה לאורך הסככה בכדי לאפשר לעגלים להקרין מחום גופן בשעות קרירות של היממה (בד”כ בלילה).  בימים גשומים יימנע מעבר העגלים לחצר זו.

הערה: בניית חצר פתוחה מחייבת איטום הקרקע בבטון, בניית מעקה בטון מסביב והפניית תשטיפים למערכת טיפול בשפכים.

גובה הסככה בשוליה התחתונים יהיה לפחות 3.5 מ’. בשיא גובהה יותקן גמלון הפונה לכוון הרוח בכדי לשפר את אוורור המבנה.

מפרט:

שטח מחיה כללי –  2.5 מ”ר/עגל.

אזור רביצה מינימלי לעגל – 2.5  מ”ר. על אף האמור הוא ייקבע בהתאם לתנאים המקומיים.

לסקיצה ושירטוטים

בס ד יום ו”ט ‘ה שבט תשע א


למנהלי\בעלי הרפתות , ולמגדלי הבקר והצאן שלום רב , הנידון ” : שרות מכירת בכורות .” החל משנת תשס” – ה 2005 הננו נותנים “שרות מכירת בכורות” למגדלי הבקר והצאן בארץ. המגדלים מלאו את שטרות ההרשאה של הרה \ר” רבנות תנובה, ואנחנו היינו אחראים בתור “הממונה על ביצוע המכירה” כמפורט בשטר, למכור את הקנה והוושט של הבהמות שטרם המליטו – לגוי. משנת 2005 בצענו את המכירה פעמים רבות במשך השנה, בהתאם לקבלת ההרשאות מהמגדלים . במכירה השנה ישנן שני חידושים מרכזיים: א א. נו עובדים במסגרת מחלקת הכשרות ברבנות ירושלים ומדור בכורות ברבנות חיפה . ב. במכירה של השנה , בנוסף למכירת קנה וושט של כל בהמה שטרם המליטה [ מגיל ]0 , אנו מוכרים גם אוזן אחת של הבהמה לגוי . הוראות והנחיות למגדלים: על בעל המשק, מנהל הרפת\הדיר ועל מורשי־החתימה לחתום על דף ההרשאה, ולמלא את הפרטים הנחוצים: בראש הדף יש למלא את הפרטים המלאים, ולסמן עגול על סוג הגידול . בתוך ההרשאה למלא את שם המגדל מקומו, ותאריך החתימה. ובתחתית ההרשאה לחתום [כולל שאר הפרטים שבטבלה] ולהוסיף חותמת [אם ישנה כזו]. המכירה מתוכננת להתבצע באופן מיידי [ בהתאם לקצב קבלת ההרשאות ,] ואיננו ממתינים לשעת הלחץ של ערב פסח . אנו ממליצים: א. לפני מילוי טופס ההרשאה , לצלם אותו ולתייק אותו, כדי שיה יה בידכם טופס זמין . ב. למלא ולחתום באופן מידי על שטר ההרשאה, לצלם אותו ולשמור העתק ריק במשרד . . ג לשלוח את ההרשאה מלאה וחתומה בדואר ישראל לפי הכתובת : עמנואל ” – שירות מכירת בכורות” ישמח ישראל \22 3 ביתר עילית. מיקוד 90500 ד. אפשר לסרוק את ההרשאה ולהעביר בדואר אלקטרוני לפי הכתובת : MORE@NETO.NET.IL נשמח לעמוד לשירותכם במתן תשובה על כל שאלה וספק שיתעוררו . בברכה ובתודה על שיתוף הפעולה , מרדכי עמנואל בשם צוות “שירות מכירת בכורות”.